Navigácia

Navigácia

Hodnotenie a stupne klasifikácie Kritériá na stupne klasifikácie

Hodnotenie

Hodnotenie a stupne klasifikácie

Hodnotenie:
Špecifické postavenie základnej umeleckej školy v školskom systéme vyžaduje aj špecifický prístup k využitiu foriem a metód kontroly výsledkov vyučovacieho procesu – preverovania výsledkov a hodnotenia výkonu žiakov. Efektivitu hodnotenia sme preto postavili v súlade s cieľmi školy. V konkrétnej praxi to znamená, že:
• máme v jednotlivých umeleckých odboroch jasne formulovaný obsah vyučovania,
  úlohy a požadované očakávané výstupy z vyučovacieho procesu,
• venujeme pozornosť individuálnemu prístupu hodnotenia podľa možností a schopností žiaka,
• využívame hodnotenie všetkých stránok žiakovej osobnosti
  (kognitívnej, afektívnej, psychomotorickej),
• systém používaných metód a foriem hodnotenia nám slúži na získavanie informácií
  ako sa žiak učí a na hľadanie optimálnych vyučovacích postupov.

V súlade s platnou legislatívou používame nasledovné hodnotenie výkonov žiakov:
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - uspokojivý
4 - neuspokojivý


Správanie žiaka sa v ZUŠ osobitne nehodnotí.

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
    Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 0905 402 757

Fotogaléria