Navigácia

Navigácia

O škole Umelecké odbory Základné informácie

O škole

O škole

Základná umelecká škola v Hanušovciach nad Topľou vznikla z iniciatívy mesta a do siete škôl bola zaradená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 1. augusta 2004 odčlenením pobočky  od Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou na ulici Alexandra Dubčeka 880. Mestečko, v ktorom sa škola nachádza, patrí k najstarším na území Šariša a je bohaté na kultúrne a historické dedičstvo. Od vzniku samostatnej základnej umeleckej školy, napriek nepriaznivému demografickému vývoju, každoročne zaznamenávame vzrastajúci záujem o umelecké vzdelávanie. V súčasnosti má škola 374 žiakov, z toho v hudobnom odbore 200 žiakov, vo výtvarnom odbore 91 žiakov a v tanečnom odbore 83 žiakov. V škole pôsobia tri odbory: hudobný, tanečný a výtvarný. Dlhoročnú tradíciu má hudobný odbor, ktorý ponúka vyučovanie hry na klavíri, hry na zobcovej a priečnej flaute,  hry na gitare, hry na  akordeóne, hry na husliach a spev. Deti, ktoré rady spievajú, navštevujú hodiny speváckeho zboru a ľudovej speváckej skupiny. V škole nachádzajú uplatnenie aj malé komorné združenia: dychové kvarteto, akordeónový súbor, husľové komorné teleso a ľudová hudba. Výrazný záujem je o výtvarný odbor, ktorý svojim žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese vštepuje cit pre estetiku výtvarného krásna, rozvíja u detí nadanie pekne kresliť, maľovať, modelovať, ale aj zoznamovať sa s menej frekventovanými výtvarnými technikami, akými sú napríklad kašírovanie, suchá ihla, linoryt, počítačová grafika. Vo svojom programe ponúkame teoretické a praktické základy výtvarného umenia aj starším žiakom, ktorí sa chystajú na talentové skúšky na stredných školách umeleckého zamerania, pedagogických školách či odborných učilištiach. Na základe výsledkov monitoringu, realizovaného v materských a základných školách nášho regiónu sme v septembri 2005 otvorili tanečný odbor, ktorý deťom umožňuje rozvíjanie pohybových daností v predmetoch tanečná príprava, klasický tanec, základy ľudového tanca, základy novodobého a moderného tanca a tanečná prax. ZUŠ je od 1.1.2014 právnym subjektom.

 

     Dňa 2.5.2018 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou schválilo  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č.1/2018, ktorým sa mení VZN č.5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení dodatku č.1    

 

     Znenie § 3 ods. 1 sa nahrádza novým znením:

    "Za poskytnutie štúdia v ZUŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na jedno dieťa mesačne sumou: 

a/ Prípravné štúdium v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore       3,00 € /mesiac

b/ Základné štúdium v hudobnom odbore                                              7,50 € /mesiac

c/ Základné štúdium v tanečnom odbore                                                6,00 € /mesiac

d/ Základné štúdium vo výtvarnom odbore                                             6,00 € /mesiac"

 

     Znenie § 3 ods. 2 sa nahrádza novým znením:

    "Dospelá osoba, ktorá sa zúčastňuje štúdia v ZUŠ prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom mesačne sumou:

a/ štúdium pre dospelých v hudobnom odbore                                       25,00 € /mesiac

b/ štúdium pre dospelých v tanečnom a výtvarnom odbore                    20,00 €/mesiac"

 

    Znenie § 3 ods. 3 sa nahrádza novým znením:

 "Príspevok sa uhrádza v termínoch:

a/ za september až december do 20.októbra kalendárneho roka 

b/ za január až jún do 20. februára kalendárneho roka, pričom v odôvodnených prípadoch      možno platbu rozdeliť na dve splátky, t.j. január až marec so splatnosťou                            do 20. februára a za apríl až jún so splatnosťou do 20. apríla."

Zmeny uvedené v ods.2 až 4 nadobúdajú účinnosť od 1.9.2018 

 

Pozn:

  • Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza za neplnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne o to požiada zriaďovateľa ZUŠ a predloží mu doklad  o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
  • Riaditeľ základnej umeleckej školy môže podľa §50, písm. 2b) zákona 245/2008 Z.z. rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods 4, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
    Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 0905 402 757

Fotogaléria