Navigácia

Navigácia

Charakteristika

Hudobný odbor

Charakteristika

             „Hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti.“                     
                                                                                                  Ludwig van Beethoven 

 

Vzdelávací obsah hudobného odboru umožňuje žiakom pomocou aktívnej interpretácie alebo tvorby a pomocou získaných vedomostí z hudobnej teórie využívať hudbu ako prostriedok vzájomnej komunikácie a osobného umeleckého sebavyjadrenia. Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha v troch prepojených rovinách povinných predmetov:

a) Individuálna forma štúdia,

b) Skupinová forma štúdia (súborová hra, atď...),

c) Hudobná náuka.

Cieľom je vychovať poučeného interpreta a poslucháča schopného prepojiť hudobnú teóriu s praxou a hlbšie prežívať hudobné umelecké dielo. Hlavným cieľom však pre nás je vychovať odborného hudobného aktéra a vnímateľa, v ktorom hra na hudobnom nástroji, či počúvanie hudby, cit k hudobnej tvorbe a vnímaniu ostane navždy.  

V súčasnosti hudobný odbor ponúka výučbu na hudobných nástrojoch: klavír, priečna flauta, zobcová flauta, husle,violončelo, kontrabas, akordeón, gitara. Vyučuje sa prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, hra v súbore,prípravný zborový spev, zborový spev, hlasová výchova a sólový spev.

Práca v súbore prináša žiakom hlavne psychickú pohodu, vyrovnanosť, skúsenosť pracovať v kolektíve a zároveň radosť zo spoločného muzicírovania. Každé dieťa si však vyžaduje individuálny prístup pedagóga, ktorý má tvorivo podchytiť a rozvíjať jeho umelecký potenciál.

Každoročne sa žiaci HO verejne prezentujú na rozmanitých kultúrnych akciách školy: verejné koncerty, triedne koncerty, výchovné koncerty. Talentovaní žiaci reprezentujú školu na súťažiach.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
    Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 0905 402 757

Fotogaléria